Wash a Car – Auto Detailing Toruń

Regulamin myjni Washacar

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Ręcznej Myjni Samochodowej Wash a Car, zwanych dalej Klientami.

 1. Ręczna myjnia samochodowa, zwana dalej myjnią, świadczy usługi mycia w ramach działalności prowadzonej przez przez A CAR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Uśmiechu 4, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000804810, NIP 9562354185, REGON 384410039, o kapitale zakładowym w kwocie 53 800,00 zł pokrytym w całości, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Romanowską

 2. Myjnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, w soboty w godz. 08:00 – 16:00.

 3. Myjnia świadczy usługi wszystkim typom samochodów mogących wjechać do środka myjni oraz motocyklom, quadom i skuterom wodnym.

 4. Pracownicy wyznaczone zadania wykonują z należytą starannością, mając na uwadze dobro klienta, stosowne regulacje i przepisy prawne.

 5. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w Cenniku.

 6. Podane ceny są cenami brutto.

 7. Klient, po wjeździe samochodu do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia, zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Nadto klient jest zobowiązany do zamknięcia okien. W przypadku niezastosowania się do  regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.

 8. Część usług tj. mycie silnika oraz pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność,  oraz podwyższoną możliwość wystąpienia  uszkodzeń w pojeździe – wykonywane są na ryzyko klienta.

 9. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia klient zobowiązany jest poinformować pracownika myjni o uszkodzeniach mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania usługi.

 10. Mycie samochodów w myjni odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych.

 11. Wash a Car z siedzibą w Toruniu jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w ramach myjni.

 12. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni,  przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile  szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia.

 13. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia.

 14. Myjnia nie odpowiada za utratę bądź uszkodzenie rzeczy wartościowych pozostawionych w samochodzie np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuterię, itp.

 15. Foteliki samochodowe zamontowane wewnątrz pojazdu, zostaną zdemontowane przez pracowników myjni. Ich ponowny montaż leży po stronie użytkownika/właściciela pojazdu ze względu na fakt, iż jego niewłaściwe zamontowanie mogło by nieść za sobą niebezpieczeństwo błędu montażu.

 16. Wash a Car z siedzibą w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek mycia wysokim ciśnieniem wody ( dotyczy miejsc gdzie samochód był szpachlowany i szpachel jest popękany lub uszkodzony lakier, naderwane listwy plastykowe, wkłady lusterek uszkodzone etc.).

 17. Przebywanie w samochodzie podczas suszenia jest zabronione.

 18. Klienci korzystający z bezgotówkowej formy rozliczenia za wykonane usługi zobowiązani są do poświadczenia wykonania usługi podpisem na raporcie dziennym u pracownika myjni.

 19. Po wykonanej usłudze klient zobowiązany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia ewentualnych  zastrzeżeń co do stanu auta, pracownikowi myjni lub jego przełożonym.

 20. Po wyjeździe z myjni reklamacji nie uwzględnia się.

 21. Oddanie przez klienta pracownikowi myjni pojazdu celem wykonania dowolnej usługi, w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 22. Niniejszy cennik i regulamin obowiązuje od dnia 12-12-2018 rokuę